Az Intézet jelene

Az intézet elődje az 1875-76-os tanévben kezdett működni, mint Fejlődéstani Intézet. Az orvoskar a Strassburgban fejlődéstanból habilitált magántanárt, Dr. Mihálkovics Gézát kérte fel, hogy az orvosi kurrikulumban bevezesse a fejlődéstant. Az akkori kar nagyvonalú előrelátására jellemző, hogy érdemesnek tartotta a fejlődéstan bevezetésére önálló oktatási egységet létrehozni. Így a 2000. esztendő az intézet létrejöttének 125. évfordulója volt. Mihálkovics 1875-ben még, mint rendkívüli tanár hirdette meg “Az ember és a gerinces állatok fejlődéstana” című kurzusát heti 3 óra előadás és 2 óra "Fejlődéstani dolgozatok" formájában. Emellett “Az érzékszervek bonc- és szövettana” címmel is tartott. kurzust. 1878-ban Mihálkovics nyilvános rendes tanár lett, amikor jogot kapott a teljes tájbonctan oktatására is. 1880-ban a kar a Fejlődéstani Intézetet a Lenhossék József által vezetett Bonctani Intézettel azonos rangra emelte, és ekkor a neve II. sz. Leíró és Tájbonctani Intézet lett. Ez volt az egyetem első párhuzamos intézete, amely még a múlt században jött létre és azóta a változó oktatási igényeknek, hangsúlyeltolódásoknak megfelelően rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás kihívásainak.

1880-ban a két párhuzamos intézet kialakulásával az anatómia és egyik "kiegészítő" tárgya, az embriológia már a bonctani tanszékek oktatási profiljába került. A szövettan pedig, mint "felsőbb bonctan" az élettani intézet kurrikulumába tartozott. 1888-ban az I. sz. Leíró és Tájbonctani Intézet tanára, Lenhossék József meghalt, és a kar 1889-ben Mihálkovicsot bízta meg az I. sz. Leíró és Tájbonctani Intézet vezetésével is. A II. sz. Intézet vezetésére 1890-ben Thanhoffer Lajos kapott megbízást, aki korábban az Állatorvosi Tanodában az élettan és "felsőbb bonctan", azaz szövettan tanára volt. Ő rendezte be az ország első szövettani laboratóriumát és közben megírta az első magyar nyelvű hisztotechnikai könyvet is. 1891-ben az Élettani Intézet igazgatójának, Jendrassik Jenőnek a halála alkalmat teremtett arra, hogy Mihálkovics és Thanhoffer együttesen kérjék a szövettan átkerülését az élettanról az anatómiai intézetek kurrikulumába követve ezzel a más európai egyetemeken már korábban folytatott gyakorlatot. Az Élettani Intézet élére újonnan kinevezett igazgató, Klug Nándor is támogatta a javaslatot, és a kar állásfoglalása után a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter hozzájárulásával a szövettan oktatása az 1891/92-es tanévtől hivatalosan is átkerült az anatómiai intézetek tantervébe.